Reglerna syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den finansiella stabiliteten. Regeringen har vid sammanträdet den 13 mars 2014 beslutat att en särskild utredare ska överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-reglerna.

Uppdraget aktualiserar frågor om bland annat revisionsutskott, val och entledigande av revisorn, revisorns opartiskhet och självständighet i förhållande till revisionsklienten, sanktioner samt det allmännas tillsyn över revisorer och revisionsklienter.

Utredaren ska också överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verkställande direktör bör förtydligas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2015.