Regeringen har lämnat sin propositionen En ny organisation för polisen med omfattande förslag om förändringar i polisens organisation.

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, den 1 januari 2015. Säkerhetspolisen ska samtidigt inrättas som en fristående myndighet. Ombildningen ska inte ändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.

Regeringen föreslår nu de lagändringar som behövs för omorganisationen. De innebär i huvudsak:

  • att det tydliggörs när Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen eller båda myndigheterna har befogenheter eller fullgör uppgifter enligt viss lagstiftning,
  • att den anknytning till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort,
  • att många begrepp med anknytning till polisens organisation som används i dagens lagstiftning byts ut eller utmönstras, och
  • att sekretessregler och regler om behandling av personuppgifter anpassas till den nya polisorganisationen.

Prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen