Samtliga tillsynsorgan och myndigheter som ansvarar för de verksamhetsutövare som faller under lagstiftningen om penningtvätt och finansiering av terrorism har deltagit i ett arbete för att ta fram en nationell riskbedömning avseende finansiering av terrorism.

Rapporten som överlämnades till regeringen den 28 mars slår fast  att finansiering av terrorism sannolikt förekommer idag i Sverige. Hotet kan sägas vara förhållandevis begränsat, men inte försumbart, inte minst då även små penningströmmar kan innebära svåra konsekvenser genom de allvarliga våldsbrott de bidrar till.

Bilden som framträder är att finansieringen ofta har sitt ursprung i lagligt genererade medel eller småskalig ekonomisk brottslighet och att pengarna vanligen förflyttas genom förhållandevis små transaktioner. Merparten av finansieringen bedöms vidare gå från Sverige till personer och organisationer i utlandet. Det finns dock tendenser som pekar mot att finansiering inom Sverige eller till Sverige från utlandet kan komma att öka vilket gör att man inte helt kan bortse från inhemska eller inkommande penningströmmar.

Som medlem i den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF) ska Sverige periodiskt genomföra nationella riskbedömningar avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Under 2013 och 2014 har sexton myndigheter och Sveriges advokatsamfund (frivillig medverkan) gemensamt utrett den svenska riskbilden på uppdrag av regeringen.

– Sverige behöver en ta fram en nationell strategi för att på bästa sätt kunna bekämpa finansiering av terrorism. Nu har vi, i ett första steg, identifierat de specifika riskerna som är aktuella i Sverige. Nästa steg blir att regeringen ska arbeta fram en nationell strategi, säger Johan Sangborn, Advokatsamfundets stf. chefsjurist, som har deltagit i arbetet med den nationella riskbedömningen.

 

Finansiering av terrorism, en nationell riskbedömning

Frågor och svar