Andelen straff som ligger nära straffminimum har minskat medan andelen långa straff har ökat. Det framkommer i en ny utvärdering från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Straffmätningsreformen 2010 medförde bland annat att brottskategorin grov misshandel delades upp, så att de grövsta brotten fick en egen rubricering, synnerligen grov misshandel. Förutom att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott generellt, var tanken att spridningen inom strafflängderna skulle öka.

– Ökningen av strafflängden för grov misshandel beror inte på att våldet blivit grövre, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå. Det beror snarare på att man generellt mäter ut längre straff och att fler gärningar som tidigare rubricerades som misshandel av normalgraden nu rubriceras som grov misshandel.

För grov misshandel har andelen långa straff (fyra år eller längre) ökat från 2 till 5 procent efter reformen i juli 2010. Det har delvis att göra med införandet av den nya rubriceringen för synnerligen grova fall. Även i nedre delen av straffskalan har det skett förändringar. Andelen straff på ett år, vilket är straffminimum för grov misshandel, har sjunkit betydligt, från 40 till 28 procent. Att straffminimum mer sällan ska utdömas för allvarliga våldsbrott var också ett av reformens mål.

– Vår utvärdering visar att man efter reformen utnyttjar en större del av straffskalan vid misshandelsbrott, säger Sven Granath, utredare på Brå. Men även om andelen långa straff har ökat, är det fortfarande relativt ovanligt med fängelse i straffskalans översta delar.

Även strafftiderna för grov utpressning och grovt vållande till annans död har ökat. Beträffande vissa andra brottstyper, såsom rån och våldtäkt, är det däremot svårare att se någon mätbar effekt av reformen.

Ingen straffskärpning vid återfall Reformen 2010 var även tänkt att leda till att straffen skärps vid återfall. Där visar utvärderingen dock inga effekter. Detta bekräftas av Brås intervjuer med domare och åklagare, som uttrycker att justeringen i lagtexten egentligen inte inneburit någon förändring när det gäller återfall. Det är visserligen en faktor som beaktas, men det sker i samma utsträckning som före straffmätningsreformen.

 

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform (Brå 2014:6)