En medlem av motorcykelklubben Hells Angels begärde att polisen skulle lämna ut protokollet över polisens kroppsvisitation av honom. Polisen lämnade ut protokollet efter att ha tagit bort namnen på de poliser som medverkade vid visitationen.

Polisen ansåg bland annat att begäran var en del i en aktion för att kartlägga polispersonal i yttre tjänst och som kunde påverka polisens arbete och enskilda poliser negativt, och bedömde att uppgifterna om namn omfattades av sekretess enligt 15:2 och 18:1 2 st. 2 offentlighets- och sekretesslagen.

Mannen överklagade till kammarrätten och begärde att få ut protokollet omaskerat. Han anförde att han hade rätt till partsinsyn eftersom han själv var föremål för kroppsvisitationen och att han övervägde att väcka skadeståndstalan mot enskilda poliser.

Kammarrätten fann att det inte kunde uteslutas att uppgifterna kunde användas på ett sådant sätt att det skulle skada polisens framtida verksamhet och skada landets totalförsvar, och att den riskbild som polismyndigheten hade beskrivit var skäl för att sekretessbelägga uppgifterna om polisernas namn.

Kammarrättens i Göteborg dom den 6 november 2014 i mål nr 4193-14