Justitieombudsmannen (JO) har utrett handläggningstiderna hos Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

JO slår fast att problemet med långa handläggningstider hos SKL är störst för vapenundersökningar. Handläggningstiderna har ökat väsentligt de senaste åren: Mediantiden för alla vapenundersökningar ökade från 120 dagar till 355 dagar mellan 2012 och 2013. För förtursärenden ökade mediantiden från 68 dagar till 185 dagar. Det är en anmärkningsvärd ökning, skriver JO i sitt beslut. Förtursärenden är bland annat ärenden som rör ungdomar och ärenden där den misstänkte är häktad. Enligt lag ska förundersökningen drivas särskilt skyndsamt i de ärendena. I ungdomsärenden måste dessutom åtalsbeslut fattas inom en viss tidsfrist.

JO konstaterar att situationen är särskilt allvarlig för förtursärendena och att det inte kan uteslutas att handläggningstiderna gör att häktningstiderna blir onödigt långa. ”Det är en grundläggande rättssäkerhetsfråga att personer inte ska vara häktade längre än nödvändigt”, skriver JO.

JO:s beslut (dnr 441-2014)