Regeringen har beslutat att ombilda 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21) till en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger i ett pressmeddelande att regeringen anser att det är angeläget att utredningens arbete har en stark förankring i riksdagens partier, eftersom utformningen och tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen har engagerat många människor och uppmärksammats i den samhällspolitiska debatten.

Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, fick den 28 augusti 2014 uppdraget att som särskild utredare göra en översyn av våldtäktsbrottet. I översynen ingår bland annat att överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell och om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Utredningen ska också granska hur de brottsbekämpande myndigheterna och rättsväsendet i övrigt hanterar ärenden om våldtäkt. Det gäller bland annat bemötande och stöd till brottsoffer.

Nu ska alltså sexualbrottsutredningen ombildas till en parlamentarisk kommitté med representanter från riksdagens partier.

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Dir. 2014:144