Förvaltningsrätten förordnade en advokat i Göteborg som offentligt biträde i ett LVU-mål i Umeå, och bestämde i ett förhandsbesked att han inte skulle få ersättning för merkostnaderna för tidsspillan och utlägg som uppstod på grund av att han har verksamheten långt från Umeå.

Advokaten hade begärt förhandsbesked om ersättning för tidsspillan, men hade förklarat att han åtog sig uppdraget även om han inte fick ersättning. Han överklagade inte förhandsbeskedet.

I kostnadsräkningen begärde advokaten ersättning för tre timmars tidsspillan, men förvaltningsrätten beviljade inte ersättningen.

Kammarrätten avslog advokatens överklagande i ersättningsfrågan. Kammarrätten ansåg att advokaten hade godtagit biträdesuppdraget med inskränkningen i fråga om ersättning för tidsspillan genom att inte överklaga förhandsbeskedet och inte begära entledigande.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat prövningstillstånd, och ska pröva frågan om ett offentligt biträdes rätt till skälig ersättning för tidsspillan när han är verksam långt från den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen har hanterats.

HFD:s mål nr 2393-14; Kammarrättens i Sundsvall mål nr 3346-13