I dag den 28 november har Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen lämnat sitt betänkande Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mari Andersson, tillförordnad kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm har varit särskild utredare.

Utredningen föreslår att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål och att reglerna om muntlig förhandling och förberedande sammanträden i förvaltningsdomstolarna ska göras tydligare.

Utredningen föreslår att förvaltningsrätten ska bestå av två lagfarna domare när den prövar skatte- och tullmål, i stället för en lagfaren domare gällande regler.

SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål