Brottsförebyggande rådet, Brå, har analyserat gärningspersonernas kön och ålder vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott utifrån uppgifterna i Nationella trygghetsundersökningen och jämfört med uppgifterna i misstankestatistiken.

Resultaten visar att 86–98 procent av gärningspersonerna är män, beroende på studerad brottstyp. Vid misshandel och rån är oftast någon av samma kön som gärningspersonen utsatt för brottet. Vid sexualbrott är brottsoffret någon av motsatt kön, och vid hot är den utsatta oftast en kvinna, oavsett gärningspersonens kön.

De flesta av de undersökta brotten begås av unga personer – antalet gärningspersoner blir färre ju högre ålderskategorier som studeras. Rån och misshandel är koncentrerade till yngre åldrar, medan hot och sexualbrott är mer jämnt fördelade över åldersgrupperna. Undersökningen jämför gärningspersonerna och de brottsutsattas ålder och finner för ett mönster för alla brottstyperna: både kvinnor och män utsätter personer i samma ålder som sig själva. Eftersom fler yngre personer begår brott, innebär det att yngre personer också oftare drabbas av brotten.

Andelen kvinnliga utsatta för brott ökar, ju äldre gärningspersonerna är. Yngre män utsätter andra män för misshandel och hot, medan äldre män utsätter kvinnor för de brotten. Sexualbrott är ett undantag – där är kvinnor mer utsatta än män oavsett gärningspersonens ålder.

Undersökningens resultat stämmer mellan Nationella trygghetsundersökningen och misstankestatistiken. Det är oväntat enligt Brå, eftersom misstankestatistik och självdeklarationsundersökningar brukar ha olika felkällor och selektionsmekanismer. Samstämmigheten kan bland annat bero på att de utvalda brottstyperna ofta innebär att de utsatta och gärningspersonerna möts vid brottshändelsen.

Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot och sexualbrott – en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen. Av Johanna Olseryd. Kortanalys, Brå 2014