Den nya regeringen presenterade sin budgetproposition i dag den 23 oktober. För utgiftsområdet Rättsväsendet är ramanslaget i budgeten 40,76 miljarder kronor för 2015. Budgetförslaget för rättsväsendet innehåller inte några stora förändringar jämfört med vad den förra regeringen har aviserat i sina budgetpropositioner de två senaste åren.

Anslaget till Polismyndigheten ökas med 40 miljoner kronor från och med 2015. Anslaget till Åklagarmyndigheten ökas med 81 miljoner kronor och till Ekobrottsmyndigheten med 17 miljoner kronor. Med 17 miljoner kronor ökas också anslaget till domstolsväsendet. Ökningarna överensstämmer med vad som har aviserats tidigare.

Anslaget till rättsliga biträden ökas med 120 miljoner kronor, som aviserat i tidigare budgetpropositioner. Därtill föreslås att ytterligare 30 miljoner överförs från kriminalvårdens anslag med hänsyn till ökningen av antalet stora mål med lång förhandlingstid och att 13 miljoner kronor överförs från domstolarnas anslag för att betala medlare och rättegångsbiträden enligt vissa lagrum. Totalt anslås 2,469 miljarder kronor till rättsliga biträden 2015.

Regeringen föreslår också i budgetpropositionenatt avgiften till brottsofferfonden för den som döms för brott med fängelse i straffskalan ska höjas från 500 kr till 800 kr från den 1 januari 2015.

Budgetpropositionen (prop. 2014/15:1), utgiftsområde 4 Rättsväsendet