Från det att den först utsatta huvudförhandlingen ställdes in tills en ny kallelse till rättgång skickades gick det två år utan att domstolen vidtog någon åtgärd i tvistemålet.  JK konstaterar att målet inte var särskilt komplext och att den långa handläggningstiden var ett brott mot artikel 6.1 i Europakonventionen.

 

JK-beslut från den 28 oktober 2014. Dnr 4157-14-40.