Advokatsamfundet anser att ett nytt förslag om att ensamdomare ska kunna avgöra fler tvistemål hotar rättssäkerheten.

Justitiedepartementets promemoria Ökad endomarbehörighet i tvistemål (Ds 2014:24) föreslår bland annat att tingsrätternas möjligheter att avgöra dispositiva tvistemål med en ensam domare ska utökas och att parterna i tvistemålen inte längre ska få ha inflytande över om målet ska avgöras av en eller tre domare.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande över promemorian att förslagen innebär ”att rättssäkerheten offras på effektivitetens altare”. Samfundet konstaterar att lagförslaget inte syftar till att förbättra kvaliteten på dömandet, utan bara till att få snabbare avgöranden, och varnar för en klar risk för att oerfarna domare i större utsträckning kommer att avgöra tvistemål ensamma.

I remissvaret noterar Advokatsamfundet också att domstolarna inte i tillräcklig utsträckning använder de verktyg som infördes genom reformen ”en modernare rättegång”, EMR, och som syftade till att göra tvistemålshandläggningen effektivare. Enligt Advokatsamfundet skulle det leda till snabbare avgöranden utan att rättssäkerheten sattes åt sidan, om domstolarna använde de verktyg som redan finns.

Advokatsamfundets remissyttrande över Ökad endomarbehörighet i tvistemål (Ds 2014:24)