Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, kritiserade systemet med politiskt tillsatta nämndemän i TV4 Nyheterna i går den 16 september.

– Nämndemän är domare och ska enligt min bestämda uppfattning omfatta grundläggande rättsstatliga principer. Jag tycker inte att Sverigedemokraterna gör det, sade Anne Ramberg i nyhetsprogrammet.

Inslaget i TV4 Nyheterna

Nämndemän i Sveriges domstolar utses av kommun- och landstingsfullmäktige. I praktiken är det politiskt aktiva i partierna som utses till nämndemän. I tingsrätterna och i migrationsdomstolarna är nämndemännen i majoritet – där dömer tre nämndemän tillsammans med en juristdomare.

Anne Ramberg kommenterade särskilt migrationsdomstolarnas avgöranden i asylärenden:

– För en asylsökande som kommer in där och vet att med stor sannolikhet är en av domarna sverigedemokrat, som i sin propaganda och i sitt program uttryckligen har som åsikt att vi inte ska ta emot fler asylsökande, är det allvarligt.

Anne Ramberg kommenterade också frågan i Sveriges radios Ekonyheterna den 16 september och i ett längre inslag i Sveriges radios Radio Sweden P6 den 17 september.

– Jag är mycket kritisk till nämndemannainstitutet överhuvudtaget. Det finns många duktiga nämndemän som fyllt en väldigt viktig funktion, men som det är nu så tycker jag att man ska avskaffa det, sade hon.

Dagens Eko den 16 september 2014 15.45

Anne Ramberg i Radio Sweden P6

Nämndemannautredningen föreslog i sitt betänkande förra året (SOU 2013:49) bland annat att rekryteringen av nämndemän skulle breddas till icke partipolitiska kretsar och att nämndemän skulle medverka i färre domstolsavgöranden.

Advokatsamfundet har sedan länge varit kritiskt till systemet att utse nämndemän politiskt och hade inga invändningar mot Nämndemannautredningens förslag.

Advokatsamfundets remissvar på Nämndemannautredningens betänkande