Kammarrätten i Jönköping återställer försutten tid för ett dödsbo, eftersom länsstyrelsen hade försummat att delge dödsboets ombud sitt beslut.

Ett dödsbo överklagade genom ombud ett avgiftsbeslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt att inte ta upp överklagandet till prövning. Beslutet delgavs dödsboets företrädare, men inte det befullmäktigade ombudet, som inte heller fick underrättelse om delgivningen med dödsboföreträdaren. Därmed kunde inte ombudet överklaga länsstyrelsens beslut i tid till förvaltningsrätten.

Kammarrätten skriver i sitt beslut att dödsboet hade företrätts av ett ombud med en fullmakt som omfattade behörighet att ta emot handlingar. Enligt 15 § första stycket delgivningslagen är då också ombudet delgivningsmottagare. Enligt samma bestämmelse bör ombudet underrättas, om den handling som ska delges lämnas till ombudets huvudman. Kammarrätten konstaterar att länsstyrelsen inte har underrättat ombudet, som borde ha skett, och att länsstyrelsens underlåtenhet medförde att dödsboets överklagande inte kom in i rätt tid. Därför beslutar kammarrätten med hänvisning till rättsfallet HFD 2013 not. 7 att återställa den försuttna tiden, och att förvaltningsrätten ska handlägga dödsboets överklagande som om det hade kommit in i rätt tid.

Kammarrättens i Jönköping beslut den 10 september 2014 (mål nr 2242-14)