Förslagen innebär att det blir tydligare vilka slags beslut som omfattas av huvudregeln att uppgifter som tas in domstolsavgöranden blir offentliga. Vidare klargörs att domstolarna ska göra en noggrann avvägning mellan offentlighetsintresset och sekretessintresset när de avgör om en uppgift ska vara sekretessbelagd.

Även om intresset av offentlighet anses väga tungt ska det i vissa fall vara möjligt att hemlighålla vissa skyddsvärda uppgifter i en dom eller ett beslut – till exempel identiteten på en målsägande i ett sexualbrottsmål. Genom förslagen tydliggör även regeringen att vissa slags uppgifter har ett särskilt stort offentlighetsintresse. Exempel på en sådan uppgift är identiteten på någon som en brottsanklagelse har riktats mot.

Förslagen syftar bland annat till att skapa en mer enhetlig rättstillämpning och bättre anpassa regleringen till Sveriges åtagaden enligt Europakonventionen.

Regeringen beslutade torsdagen den 18 december att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.

Läs lagrådremissen ”Offentlighet och sekretess föruppgifter i domstolsavgöranden”