I dag den 16 februari lade regeringen fram propositionen Synnerligen grova narkotikabrott (prop.2015/16:111). Regeringen föreslår att straffskalorna för narkotikabrott ska delas upp. Två nya brott införs: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Regeringens förslag innebär att straffen skärps för gärningar som avser hantering av synnerligen stora mängder narkotika.

I sitt yttrande över lagrådsremissen i januari ifrågasatte Lagrådet om det är lämpligt att ändra lagstiftningen om narkotikabrott och införa de nya brotten synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling nu, kort tid efter att Högsta domstolen lade om rättspraxis om straff för narkotikabrott. Detta gällde enligt Lagrådet särskilt som det inte framstår som klart hur Högsta domstolens uttalanden faktiskt har tillämpats i tingsrätter och hovrätter just i de fall som avser mycket stora mängder narkotika.

Men regeringen anser ändå att det finns skäl att ändra straffskalorna ”i syfte att göra lagstiftningen tydligare och för att klargöra att hantering av en mycket stor mängd narkotika i sig kan innebära att den övre delen av den nuvarande straffskalan för grovt brott bör tillämpas”. Regeringen anför att HD:s praxisomläggning inleddes redan 2013 och att Narkotikastraffutredningen har gjort en genomgång av 120 narkotikadomar för 2013 från hovrätterna, som enligt utredningen visar att underrätterna i stor utsträckning tillämpar de straffvärdesmässiga mängdtaken i litteraturen. Enligt regeringen bekräftas det också av statistik från Brottsförebyggande rådet och kriminalvården.

Synnerligen grova narkotikabrott (prop.2015/16:111)

Lagrådets yttrande