I dag den 9 februari lämnade regeringen sin proposition om krav på amortering av nya bolån till riksdagen.

I propositionen föreslår regeringen en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet. Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas, dels genom att vissa särskilda skäl föreligger (t.ex. närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa), dels att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 maj 2016. Finansinspektionens förslag till föreskrifter om krav på amortering av nya bolån föreslås gälla från och med den 1 juni 2016.

Advokatsamfundet avstyrkte förslaget om amorteringskrav i sitt remissvar i oktober 2015. Advokatsamfundet menade att förslaget skulle få så stora konsekvenser för enskilda och deras ekonomi, att den krävde mer genomgripande beredning än i interna promemorior. Samfundet ansåg att frågan i stället måste analyseras av en utredning i ett betänkande.

Advokatsamfundet var ytterst tveksamt till om alla relevanta omständigheter och synpunkter hade inhämtats och beaktats i Finansdepartementets promemoria.

”Exempelvis förefaller det som om Finansdepartementet har utgått ifrån att bolånemarknaden i riket är helt homogen, dvs. den föreslagna regleringen förefaller inte göra någon skillnad på huruvida lånen hänför sig till fastigheter i tillväxtregioner eller i avfolkningsbygder”, skrev samfundet i sitt yttrande.

Advokatsamfundet ifrågasatte om förslaget om amorteringskrav kan bidra till en bevarad eller till och med förstärkt bostadssegregation.

Dessutom avstyrkte Advokatsamfundet Finansdepartementets förslag att delegera rätten att meddela föreskrifter om amorteringskrav till Finansinspektionen. Advokatsamfundet ifrågasatte om det är lämpligt att reglera en fråga som är så ingripande för enskilda bolånetagare på något annat sätt än genom lag.

Amorteringskrav (prop. 2015/16:89)

Advokatsamfundets yttrande över promemorian Amorteringskrav