I dag, den 11 januari, godkände Kammarkollegiet Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Det innebär att nämnden nu har möjlighet att pröva konsumenttvister som rör advokatverksamhet.

Advokatsamfundets fullmäktige beslutade år 2014 att inrätta konsumenttvistnämnden. Möjligheten till alternativ tvistlösning för konsumenttvister om advokatverksamhet införs för att uppfylla EU-direktivet 2003/11/EU om alternativ tvistlösning för konsumenter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister.

Enligt direktivet får förfarandet bara medföra ytterst begränsade kostnader för konsumenten. Ansökningsavgiften för prövning hos Konsumenttvistnämnden blir 100 kronor. Direktivet ställer också höga krav på effektiv handläggningstid. Enligt huvudregeln ska en tvist avgöras inom 90 dagar från det att ärendet är färdigt för beslut.

Tidigare behövde klienter som hade krav mot sin advokat och inte kunde lösa tvisten i godo vända sig till domstol för prövning. Men enligt EU-direktivet om alternativ tvistlösning måste EU-länderna erbjuda konsumenter som har hamnat i tvist med företag ett enkelt, snabbt och billigt tvistlösningsförfarande utanför domstol. Sverige genomförde direktivet genom lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Advokatsamfundet har hela tiden ansett att det bästa alternativet är att samfundet självt tillhandahåller en nämnd dit konsumenter kan vända sig med sina krav. Nu har en webbplats för nämnden skapats, utifrån EU-förordningen om tvistlösning online. Enligt förordningen ska konsumenter kunna göra sin anmälan direkt på webben. För att en konsument ska kunna vända sig till Konsumenttvistnämnden krävs att man har försökt uppnå en lösning i samförstånd. Konsumenten måste också betala in ansökningsavgift till nämnden.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Av ledamöterna ska två vara advokater, två företräda konsumentintresset och en vara före detta ordinarie domare (ordföranden). Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse. Den prövar tvister som gäller belopp från 1 000 kronor till 200 000 kronor. Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokater, till skillnad från Allmänna reklamationsnämndens.

Det framgår numera av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed att en advokat är skyldig att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist, att advokaten är skyldig att medverka i nämndens prövning och att advokaten måste följa nämndens beslut.