Den brottstyp där antalet anmälningar ökade mest till antalet var datorbedrägerier - 24 300 eller 57 procent fler sådana brott anmäldes 2015 jämfört med året tidigare. På andra och tredje plats kom övrigt klotter samt klotter mot kollektivtrafiken där antalet anmälningar ökade med 22 700 respektive 18 600.

Den enskilda brottstyp som minskade mest i antal mellan 2014 och 2015 var cykelstöd, där antalet anmälningar sjönk med 4 600, eller 6 procent.

Under 2015 anmäldes 257 000 brott mot person, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. De anmälda misshandelsbrotten ökade dock med 2 procent till 84 600 brott. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn mellan 0-17 år ökade med hela 10 procent mellan 2014 och 2015.

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Läs sammanfattningen av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för 2015: