I en dom finner Europadomstolen att Spanien bröt mot Europakonventionens artikel 10 om skydd för yttrandefriheten när en advokat dömdes till böter och villkorligt fängelsestraff för förtal av en domare.

Den spanske advokaten Rodriguez Ravelo företrädde ett bolag i en tvist om äganderätten till en fastighet.

I en inlaga till en domare, där han begärde ändring av en annan domares beslut i målet, skrev advokaten att den domarens beskrivning av fakta i beslutet inte stämde med verkligheten. Han skrev också att domaren hade betett sig klandervärt genom att hon medvetet hade förvanskat verkligheten, inte hade tvekat att ljuga och hade avgivit en sanningslös rapport med falska och illasinnade uppgifter.

Advokaten dömdes för förtal av domaren till böter med 30 euro per dag under nio månader och villkorligt fängelsestraff vid utebliven betalning.

Europadomstolen fann att Spanien hade brutit mot artikel 10 i Europakonventionen. Enligt domstolen var advokatens yttrande visserligen allvarliga och ohövliga, men de hade uttryckts skriftligen och bara den andre domaren och parterna hade känt till dem. Yttrandena hade gällt domarens sätt att handlägga målet och hade avgivits i syfte att försvara advokatens klients intressen, vilka domstolen konstaterar att det är advokatens plikt att ta till vara nitiskt.

Europadomstolen menade att brottmålsdomen mot advokaten kunde ha en ”avskräckande verkan” på advokater som anlitades för att försvara sina klienters intressen. De spanska brottmålsdomstolarna haded misslyckats med att balansera behovet att upprätthålla domstolsväsendets auktoritet och behovet av att skydda yttrandefriheten. Domen mot advokaten var inte proportionell mot det legitima mål som skulle uppnås, och därmed var den inte nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Spanien dömdes att betala 8 100 euro i skadestånd till advokaten.

Två av domarna i Europadomstolen hade avvikande meningar.

Europadomstolens dom den 12 januari 2016 i målet Rodriguez Ravelo mot Spanien (ansökan nr 48074/10) (franska)