I en lagrådsremiss föreslår regeringen att en lag ska införas om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lagen innebär att arbetstagare som utsätts för repressalier av arbetsgivaren i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd. Skyddet ska omfatta också inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet. Regeringen föreslår att lagen ska vara tvingande till arbetstagarens fördel.

I sitt remissyttrande över betänkandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) var Advokatsamfundet starkt kritiskt till lagförslaget, och avstyrkte det.

Advokatsamfundet konstaterade att avsikten med förslaget inte är att lagen ska reglera arbetstagares rätt att slå larm som sådan eller rätten att kritisera arbetsgivaren eller att yttra sig i övrigt. Det innebär att arbetstagaren som slår larm – samtidigt som arbetstagaren enligt lagen har rätt till skydd mot repressalier – kan bli skadeståndsskyldig i förhållande till arbetsgivaren enligt tystnadspliktsregler eller enligt företagshemlighetslagen. I undantagsfall kan det föreligga saklig grund att säga upp en arbetstagare som har slagit larm enligt lagen. Lagen ger därmed inte i någon egentlig mening en arbetstagare rätt att slå larm. Lagens egentliga innebörd är att den arbetstagare som skulle utsättas för repressalier från arbetsgivarens sida med anledning av att arbetstagaren har slagit larm, kan ha rätt till ett skadestånd om en viss procedur har föregått larmet, sammanfattade Advokatsamfundet.

Enligt Advokatsamfundets mening vore det inte ändamålsenligt, och skulle inte heller förenkla reglerna.

Dessutom kan lagens inledande paragraf lätt förleda en arbetstagare till tanken att lagen ger en verklig rätt att slå larm, utan att arbetstagaren ska kunna drabbas av exempelvis skadeståndspåföljd – något som alltså inte är fallet, konstaterade Advokatsamfundet.

Om förslaget till ny lagstiftning ändå skulle genomföras, redovisade Advokatsamfundet i sitt remissvar ett antal lagtekniska synpunkter. I lagrådsremissen har regeringen inte ändrat lagförslagen med anledning  av Advokatsamfundets synpunkter.

Lagrådsremissen Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Advokatsamfundets remissyttrande