CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, gjorde den 15 december ett uttalande om situationen vid EU:s gräns mot Belarus. I uttalandet uttrycker CCBE allvarlig oro över den humanitära krisen vid gränsen.

CCBE påminner om vikten av att tillämpa migrations- och asylrättsliga principer som försvaret för rättsstaten samt skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna, däribland rätten till tillgång till rättskipning. CCBE betonar att principerna alltid måste ha företräde framför politiska eller ekonomiska ställningstaganden.

Dessutom bekräftar CCBE sitt engagemang för asylrätten som garanteras i FN:s flyktingkonvention, EU:s rättighetsstadga och EUF-fördraget liksom bestämmelserna i det europeiska flyktingsystemet, som kan garanteras bara om alla personer som kan vara i behov av internationellt skydd erbjuds adekvat tillgång till rättsligt bistånd.

I uttalandet påminner CCBE också om Europadomstolens praxis om skyldigheten för staterna som har tillträtt Europakonventionen att iaktta rätten att söka asyl liksom non-refoulement-principen.

CCBE uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att tillräckliga resurser finns för att säkerställa de processrättsliga garantier och grundläggande rättigheter som alla personer vid gränsen har rätt till, däribland en verklig, värdig och effektiv möjlighet att ansöka om internationellt skydd, utan undantag, samt att respektera grundläggande rättigheter genom att tillhandahålla tillgång till rättsligt bistånd av advokat åt personer som anländer till gränsen.

CCBE:s uttalande på engelska på franska