Den 21–22 april möttes Advokatsamfundets styrelse på internat i Bro för att diskutera strategier för framtiden för samfundets del.

– Att hela styrelsen träffas och diskuterar framtidsfrågor för advokatkåren är mycket angeläget. Vikten av rättssäkerhet och mänskliga rättigheter kan inte nog understrykas, säger Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Advokatsamfundets styrelse

På agendan stod Advokatsamfundets humanitära arbete med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Dels togs Advokathjälpen upp – ett initiativ som syftar till att ge flyktingar från Ukraina juridisk hjälp utan kostnad, samt de medel som skickats till hjälporganisationer. Dels diskuteras vilket arbete Advokatsamfundet bör bedriva på sikt, bland annat med inriktning på humanitär hjälp och arbetet för att värna rättsstatliga principer.

Advokatsamfundet har sedan tidigare tagit fram ett rättsstatligt program som adresserar principiella inställningar i frågor som samfundet bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat. Programmet följdes upp under styrelseinternatet och frågor kring hur väl det nått ut till ledamöterna ställdes och vad mer som kan göras kring kommunikationen, liksom hur det rättsstatliga programmet bäst implementeras i advokaternas dagliga arbete.

Fler punkter på dagordningen var exempelvis hur samfundet bör engagera sig i miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor så att de blir relevanta för advokaterna.

Uppe för diskussion var också hur Advokatsamfundet bättre kan tydliggöra och slå vakt om advokatrollen och de advokatetiska kärnvärdena.

– Det är angeläget att Advokatsamfundets styrelse och kansliet kan träffas och diskutera aktuella och strategiska frågeställningar utifrån ett advokatperspektiv, säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.