Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 476 anmälningar mot advokater. Det är närmare 13 procent färre anmälningar än under 2020. Under samma tid ökade antalet advokater med knappt 3 procent. Advokatsamfundets styrelse tog upp 59 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2021, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn.

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med strax över 20 procent, trots att antalet advokater ökade med 83 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 469 advokater år 2021.

– Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetiken på flera sätt och gör stora satsningar inom området. Inträdeskraven för att bli advokat är höga och innefattar bland annat krav på godkänd advokatexamen, som har fokus på advokatetik. Vi har obligatorisk vidareutbildning 18 timmar per år för alla advokater, och bedriver också en proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Vi fortsätter satsningen för att Sveriges advokater ska hålla en fortsatt hög etisk nivå, bland annat genom information om advokatetik på särskilda sidor i varje nummer av tidskriften Advokaten och med etikutbildningar, säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Arbetet med en eventuell höjning av det högsta beloppet för straffavgiften i disciplinärenden, som initierades under förra året, fortgår. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag som nu är på remiss hos Advokatsamfundets lokalavdelningar. Samfundet kan dock inte ändra straffavgiftens storlek självt, utan det krävs en lagändring.

Totalt behandlades 647 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2021. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 148 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 220 ärenden under 2021. Av dem ledde 149 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 86 fall blev påföljden en erinran, och 44 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2021 uteslöts 4 advokater ur Advokatsamfundet, varav en genom beslut av Högsta domstolen.

Antalet advokater som tilldelades någon av de tre strängaste påföljderna var ungefär samma som året innan: 63 advokater 2021 (57 advokater 2020). 


STATISTIK DISCIPLINÄRENDEN 2021

Disciplinnämnden, plenum 2021 2020
Uttalande 11 11
Erinran 86 102
Varning 44 30
Varning med straffavgift  15 24
Uteslutning 4* 3
Ingen åtgärd 38 38
Avslås/avvisas/avskrivs och ingen åtgärd  22 19
Totalt 220 227


*varav en av Högsta domstolen

Ärenden 2021 2020
Antal disciplinärenden upptagna av styrelsen 59 38
Antal inkomna disciplinanmälningar 476 545

 

Allmänt om disciplinverksamheten

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och över biträdande jurister som är anställda hos advokater. Ett discipliningripande mot en advokat inleds i allmänhet genom en anmälan från en klient eller någon annan som är berörd av saken. Advokatsamfundets styrelse kan också hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden på eget initiativ.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta advokater som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp av en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Om prövningsavdelningen är enig om att påföljd inte är aktuell och enig om innehållet i beslutet, får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall ska ärendet hänskjutas till disciplinnämnden i plenum.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. I fall där en påföljd inte anses nödvändig kan en prövningsavdelning eller disciplinnämnden göra ett uttalande. Principiellt intressanta avgöranden av disciplinnämnden publiceras i tidskriften Advokaten och på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.