Från och med den 1 februari 2022 minskar tidsfristen för klagomål till Europadomstolen till 4 månader efter att det slutliga nationella beslutet inom ramen för uttömmandet av inhemska rättsmedel meddelades. Tidigare har tidsfristen för att väcka talan vid Europadomstolen varit 6 månader från det slutliga nationella beslutet.

Den nya, kortare tidsfristen gäller endast för klagomål där det slutliga nationella beslutet har meddelats den 1 februari 2022 eller senare.

Den kortare tidsfristen är en följd av att protokoll nr 15 till Europakonventionen har trätt i kraft sedan protokollet har undertecknats och ratificerats av alla konventionsstaterna.

Information på svenska om att lämna in klagomål till Europadomstolen