De hemliga tvångsmedlen är redan många, och ytterligare tvångsmedel planeras. Samtidigt saknas det en tillräcklig tillsyn och tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på DN Debatt idag den 12 januari.

Mia Edwall Insulander pekar i debattartikeln på att tvångsmedelsanvändningen ökat markant. Samtidigt visar en granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens (SIN) på allvarliga brister i användningen av hemliga tvångsmedel.

I artikeln ger Mia Edwall Insulander tre konkreta förslag för att minska risken för missbruk av hemliga tvångsmedel.

  1. Inrätta ett integritetsskyddsråd i syfte att höja kvaliteten i lagstiftningsprocessen när det gäller förslag som påverkar den personliga integriteten.
  2. Inför ett krav på en särskild konsekvensanalys av integritetsfrågan när lagförslag som medför betydande integritetsintrång utreds.
  3. Utöka möjligheterna till ekonomisk kompensation för enskilda som utsatts för otillåten användning av hemliga tvångsmedel.

Läs debattartikeln.