Regeringen föreslår idag, den 28 januari, i en lagrådsremiss att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff, alltså en form av kronvittnessystem. Lagrådsremissen innehåller dessutom förslag på skärpta straff för övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling.

Förslaget om presenterades ursprungligen i en utredning i maj 2021, och fick hård kritik från bland andra Advokatsamfundet. Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar såväl kronvittnesförslaget som den föreslagna höjningen av minimistraffet för mened och övergrepp i rättssak av normalgraden.

Samfundet pekade bland annat på riskerna för falska angivelser och att starkare individer i ett nätverk försöker uppnå fördelar på bekostnad av svagare individer. Advokatsamfundet ansåg också att uppgifter som lämnats av misstänkta under en förundersökning måste tillmätas ett lågt bevisvärde. Ett annat problem, enligt samfundet, är att de föreslagna reglerna kan innebära att lika fall behandlas olika i rätten, och att de minskar förutsebarheten. För brottsoffer skulle ett system med kronvittnen dessutom ”riskera att upplevas som direkt stötande”, skrev Advokatsamfundet.

Lagförslaget ska nu behandlas av Lagrådet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Till lagrådsremissen.

Till Advokatsamfundets remissvar.