De tre understödsfonderna: Sveriges advokatsamfunds Understödsfond (Understödsfonden), Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond (Minnesfonden) och Stiftelsen Emil Heijnes fond har som ändamål att i första hand ge bidrag till ålderstigna eller sjuka advokater och avlidna advokaters efterlevande makar och barn.

För Understödsfonden lyder andrahandsändamålet att bidrag även kan lämnas till utbildning åt behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöter. Bidrag ges till postgymnasiala studier och då sökanden uttömt alla andra möjligheter till finansiering. Styrelsen vill dock förtydliga att ordet ”behövande” givits en förhållandevis generös tolkning. Vid beviljande av bidrag tas ingen hänsyn till fast egendom, sammanboendes inkomst eller till föräldrarnas ekonomi.

Bidrag har genom åren givits till barn till advokater både för studier utomlands – såväl inom juridik som inom andra discipliner – och för studier vid svenska högskolor. Årligen delar Understödsfonden ut ca 1,5 miljoner kr.

Några exempel på bidrag som fonden har lämnat:

  • Bidrag för doktorandstudier vid Harvard.
  • Bidrag för medicinstudier vid Jagellonska universitetet.
  • Bidrag till ökade levnadskostnader i samband med studier i journalistik vid Södertörns högskola.

För Minnesfonden lyder andrahandsändamålet att bidrag även kan lämnas till fortbildning av advokater och anställda hos dem, samt till utgivande av juridiska skrifter eller förlagsverksamhet i ämnen rörande advokatyrket. Styrelsens förhoppning är att detta ska kunna uppmuntra såväl till vidareutbildning som till utgivning av för advokater angelägna alster. Årligen delar Minnesfonden ut ca 2 miljoner kr.

Några exempel på bidrag som fonden har lämnat:

  • Bidrag från Minnesfonden för fortbildning vid Cornell University.
  • Bidrag till bildande av en stiftelse med ändamål att digitalisera svensk juridisk litteratur.

Sista dag att ansöka för samtliga fonder är 24 februari.

Läs mer.