Domstolsverkets processrättsliga arbetsgrupp för de allmänna domstolarna har som uppdrag att föreslå förenklingar och förbättringar av processrätten. Ordförande i arbetsgruppen är lagmannen Göran Lundahl.

Under hösten avser arbetsgruppen att arbeta med förslag som syftar till att effektivisera handläggningen av dispositiva tvistemål. Flera förslag från domare har redan kommit in till arbetsgruppen. Samtidigt har det höjts röster som menar att det befintliga regelverket är alldeles tillräckligt och fungerar utmärkt om domstolen bara tillämpar det på rätt sätt.

För att få ett bättre underlag inför vilka förslag som arbetsgruppen bör prioritera, ber arbetsgruppen domare i allmän domstol och advokater som arbetar med dispositiva tvistemål att besvara en enkät. Enkäten handlar om vilka problem som finns vid handläggningen av dispositiva tvistemål.

Till enkäten.

Arbetsgruppen ber advokater som arbetar med dispositiva tvistemål att besvara enkäten senast den 31 augusti 2022.

För frågor om arbetsgruppens arbete eller enkäten, vänligen kontakta sekreteraren Sofia Fors (sofia.fors@dom.se, 072-208 23 95).