Från och med den 1 september 2022 tillämpar Södertörns tingsrätt ett digitalt förordnandesystem för att förordna offentliga biträden i fria mål och ärenden. Tingsrätten inför ett digitalt system där advokater med flera kan anmäla intresse för uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man/rättegångsbiträde, bodelningsförrättare/boutredningsman/skiftesman och konkursförvaltare.

Det digitala förordnandesystemet används när det inte finns önskemål om att en särskild advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller en annan jurist ska förordnas för ett uppdrag. Om en särskild advokat eller annan person har begärts för ett visst uppdrag, kommer tingsrätten att pröva om det är lämpligt att personen förordnas.

Vem tingsrätten förordnar för ett uppdrag, exempelvis som offentlig försvarare eller bodelningsförrättare, avgör den enskilde beslutsfattaren i varje enskilt fall. Den person som förordnas ska vara lämplig för uppdraget.

I det digitala systemet kommer tingsrätten att skapa listor med personer för olika typer av uppdrag som internt stöd för att fatta besluten. Att en person inte förekommer på en förordnandelista medför inte att personen ändå kan komma att förordnas, till exempel om en part begär det eller om beslutsfattaren i det enskilda fallet bedömer att den önskade personen är lämplig, oavsett om personen förekommer på uppdragslistan.

Den som önskar komma i fråga för förordnande ska anmäla intresse om att föras upp på uppdragslistorna via ett särskilt formulär på Södertörns tingsrätts webbplats.

Läs mer på Södertörns tingsrätts webbplats

Södertörns tingsrätts riktlinjer för användning av förordnandesystemet