Under 2021 prövade Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd 60 ärenden i sak. Alla de ärendena handlade om nedsättning av arvode. I 14 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis. Det motsvarar drygt 23 procent av avgörandena. I 46 fall avslogs begäran om nedsättning.

Nämnden avvisade eller avskrev 29 ärenden.

Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden 89 ärenden under 2021. Nämnden höll 11 sammanträden under året. Alla beslut var enhälliga.

Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2021 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Begränsat antal ärenden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har arbetat sedan januari 2016.

Under det första verksamhetsåret var antalet ärenden 41. Det följande året ökade antalet inkomna ärenden till 70 och har därefter legat mellan 70 och 80 ärenden per år, med undantag för 2020, då 88 ärenden kom in. Under 2021 var antalet inkomna ärenden 78.

Det är alltså fortfarande fråga om ett mycket begränsat antal ärenden som kommer in till konsumenttvistnämnden, särskilt i förhållande till den stora mängd arvodesräkningar som advokatbyråerna ställer ut under ett år.

Om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Genom Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har klienter som är konsumenter möjlighet att få krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat på ett enkelt och effektivt sätt. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar och i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare, med fem suppleanter. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Mer information om konsumenttvistnämnden