I går, den 28 november, arrangerade Sveriges advokatsamfund ett kunskapsseminarium på samfundets kansli med rubriken ”Hur värnar vi rättsstaten i vardagen?”. Vid seminariet diskuterade företrädare för rättsväsendets aktörer i Sverige hur rättsstaten kan upprätthållas i det dagliga arbetet inom de rättsliga institutionerna.

Rattsstatsseminarium_2_KarinFlygare_736.jpg
Anders Perklev modererade panelen där Mia Edwall Insulander, Petra Lundh och Helena Jäderblom medverkade.
Foto: Karin Flygare

Svea hovrätts president Anders Perklev var moderator för samtalet, där de övriga deltagarna var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och riksåklagare Petra Lundh.

Panelen diskuterade frågor som motstående intressen, vilka aspekter på rättsstaten som har särskild betydelse inom de respektive rättsliga institutionerna, och vad som är avgörande för att Sverige ska vara en väl fungerade demokratisk rättsstat.

En utgångspunkt för seminariet var skriften Slå vakt om rättsstaten, som gavs ut tidigare i år på initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare tillsammans med företrädare för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten.

Paneldeltagarna tog upp sambandet mellan rättsstat och demokrati, de hot mot rättsstaten som visar sig i Europa och på andra håll och hur rättsstaten kan skyddas mot auktoritära krafter. De bidrog var och en från sitt område med exempel på viktiga faktorer för att värna rättsstaten.

Även de omkring 40 inbjudna i auditoriet bidrog med synpunkter och frågor.

Rattsstatsseminarium_7_KarinFlygare_736.jpg
Ett 40-tal gäster var inbjudna till seminariet om att värna rättsstaten, som hölls i hörsalen på Advokatsamfundets kansli.
Foto: Karin Flygare

Paneldeltagarna var överens om att det är viktigt att träffas tvärs över yrkesrollerna och diskutera värnandet av rättsstaten kontinuerligt och att det är centralt att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

Seminariet filmades och kan ses på Youtube.

Se seminariet om rättsstaten på Youtube