Inför krisvintern: Fortsatt högtryck på affärsbyråerna

Krig i närområdet, stigande inflation och rekordhöga elpriser. De affärsjuridiska affärsbyråerna följer utvecklingen och förbereder sig för tuffare tider. Men än är det ingen brist på uppdrag. Och i norra Sverige investeras det friskt.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Problematiska hemliga tvångsmedel

Den senaste tidens kriminalpolitiska debatt har haft ett alltför entydigt fokus på effektiv brottsbekämpning, på bekostnad av rättssäkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. En tydlig förskjutning som redan har skett är synen på hemlig övervakning. Jag hoppas att kraven på rättssäkerhet utreds noga när ny lagstiftning bereds under denna mandatperiod, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Taxa i förordnandemål hotar rättssäkerheten

Försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål bör ersättas utifrån en taxa baserad på hur långa förhör som hållits, föreslår Domstolsverket. Advokatsamfundet är starkt kritiskt och anser att förslaget äventyrar rätten till en rättvis rättegång, och dessutom kan leda till ökade kostnader.

Läs mer

Iran: Historisk men skrämmande frihetskamp pågår

Protesterna i Iran växer i styrka, sedan 22-åriga Mahsa (Jina) Amini avlidit på sjukhus i Teheran den 16 september, efter att hon gripits och misshandlats av moralpolisen. Advokater med anhöriga i Iran beskriver en både skrämmande och hoppingivande situation.

Läs mer

Straffpopulism hotar rättsstaten i Europa

Rättsstaten är hotad i Europa, och advokater kan stå i främsta linjen för att vidmakthålla den. Det var flera paneldeltagare ense om vid Nordic Rule of Law Forum som arrangerades av Civil Rights Defenders i Stockholm.

Läs mer

Gästkrönika av Rädda Barnen-jurist: Tidöavtalet får stor inverkan på barnrätten – barn i utsatthet drabbas hårdast

I oktober presenterade den nya regeringen och Sverige­demokraterna Tidöavtalet. Ett avtal som stora delar av regeringens politik kommer att utgå ifrån under de närmsta fyra åren. Politik som kommer att få stor in­verkan på flera rättsområden, och i synnerhet på barn i utsatta situationer. Karin Sjömilla, barnrättsjurist på Rädda Barnen, har granskat Tidöavtalet utifrån de rättigheter barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, i vardagligt tal omnämnt som barnkonventionen.

Läs mer

Debatt: Slå vakt om rättsstaten

Claes Sandgren, seniorprofessor vid Stockholm Centre for Commercial Law, har läst skriften Slå vakt om rättsstaten med uppskattning. I sitt inlägg tar Sandgren upp frågor som han anser förtjänar ytterligare debatt. Särskilt uppmärksammas nämndemannainstitutet, som enligt Sandgren är det svagaste inslaget i den svenska rättsstaten.

Läs mer

Praktisk juridik: Har hovrätten klarlagt förutsättningarna för virtuell förhandling i skiljeförfarande?

Är förutsättningarna för virtuell slutförhandling i skiljeförfaranden mot parts bestridande nu klarlagda? Nja, på sin höjd, anser advokat Hanna Larsson, som kommenterar Svea hovrätts dom den 30 juni i mål nr T 7158-20.

Läs mer

Etik: Revisionsgranskningen sker i klientens intresse

Alla verksamma advokater är skyldiga att lämna in en revisorsrapport till Advokatsamfundet varje år. På så sätt kan Advokatsamfundet granska att advokaternas ekonomi är i ordning.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Viktigt att försvara och förklara betydelsen av vårt oberoende

I juni 2021 lanserade Advokatsamfundet ett reviderat rättsstatligt program. I programmet presenterar Advokatsamfundet sin principiella inställning i ett antal frågor som bedömts som grundläggande i en demokratisk rättsstat. Advokatsamfundet och advokaternas oberoende ställning i förhållande till staten måste värnas.Vi advokater måste stå beredda att såväl försvara som förklara varför vårt oberoende är så viktigt, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer