Advokatsamfundet riktar i ett remissyttrande skarp kritik mot förslagen i promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut, som anses brista i rättssäkerhet.

I promemorian från Finansdepartementet föreslås en rad åtgärder för att motverka penningtvätt inom finansiella institut som valutaväxlare. Några av förslagen är:

  • att den som bedriver valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska registrera sig även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga,
    att det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver verksamhet i eller äger eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut, samt:
    att Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen, bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering eller inte uppfyller de krav som ställs på verksamheten.

Advokatsamfundet avstyrker förslagen, med motiveringen att de inte tillförsäkrar enskilda en tillräcklig grad av rättssäkerhet. Förslagen har enligt samfundet stora brister i tydlighet och förutsebarhet. I vissa delar är de dessutom sannolikt oförenliga med Europakonventionen.

Advokatsamfundet pekar här på att sanktionsavgifter ska betraktas som straff, och att dessa sannolikt inte får användas på det sätt som föreslås. Även promemorians förslag om sanktionsavgifter riktade mot företag som inte lämnar de uppgifter som Finansinspektionen begärt kommer sannolikt i konflikt med Europakonventionen, enligt Advokatsamfundet. Rätten att slippa inkriminera sig själv omfattar nämligen inte bara fysiska personer utan också juridiska personer.

Till Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut.

Läs Advokatsamfundets remissvar.