En offentlig försvarare som hade kallats till huvudförhandling i skånska hovrättens lokaler i Malmö har rätt till ersättning för att han reste från Hässleholm och inställde sig på plats, trots att hovrätten hade erbjudit honom att delta via videolänk. Det slår Högsta domstolen fast i ett beslut.

En advokat var förordnad som offentlig försvarare för en person som hade dömts av Hässleholms tingsrätt för stöld och som hade överklagat domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten kallade den tilltalade och försvararen till huvudförhandling i hovrättens lokaler i Malmö. Dagen före huvudförhandlingen frågade hovrätten försvararen per telefon och e-post om han ville närvara vid huvudförhandlingen via videolänk från Hässleholms tingsrätt. Försvararen svarade att han ville närvara på plats i Malmö.

Vid huvudförhandlingen inställde sig försvararen men inte den tilltalade klienten, och överklagandet förföll.

Försvararen begärde ersättning för arbete och dessutom för tidsspillan för resan mellan Hässleholm och Malmö samt vissa utlägg.

Hovrätten beviljade försvararen den begärda ersättningen för arbete, men beslöt att därutöver bara bevilja honom ersättning för tidsspillan om 30 minuter, motsvarande den ersättning han skulle ha fått om han hade varit närvarande via videolänk. Skälet var enligt hovrätten att försvararens personliga närvaro vid huvudförhandlingen inte var nödvändig för att tillvarata den tilltalades intressen.

Högsta domstolen (HD) konstaterar att den som ska delta i ett sammanträde inför rätten ska infinna sig i rättssalen eller en annan lokal där sammanträdet hålls. Rätten får besluta att den som ska delta får göra det genom ljud- eller ljud- och bildöverföring, om det finns skäl för det och det inte är olämpligt.

HD noterar också att en offentlig försvarare ska kallas till huvudförhandlingen och att en offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. När en offentlig försvarare har kallats till ett sammanträde i rättssalen – och rätten alltså inte har fattat beslut om deltagande via videolänk – är utgångspunkten att försvararen har rätt till ersättning för tidsspillan och resa från och till orten där sammanträdet hålls. Det är fråga om sådant som uppdraget kräver, skriver HD.

I det aktuella fallet hade hovrätten kallat försvararen att inställa sig till huvudförhandling i Malmö. Hovrätten erbjöd försvararen att delta via videolänk, men han tackade nej, och hovrätten fattade inte något beslut om deltagande via videolänk.

Den ursprungliga kallelsen gällde alltså för huvudförhandlingen, och därmed hade försvararen att utgå från att han skulle infinna sig på plats i Malmö.

”Det skulle för övrigt framstå som olämpligt om JE som offentlig försvarare deltog via videolänk från Hässleholm samtidigt som hans huvudman hade infunnit sig i Malmö”, skriver HD i sitt beslut.

Det innebär att den tidsspillan och de utlägg som försvararen har begärt ersättning för krävdes för försvararuppdragets utförande, slår HD fast. HD ändrar hovrättens beslut och beviljar försvararen den ersättning han har begärt.

Högsta domstolens beslut den 12 september 2022 i mål nr Ö 5768-21