Det är rimligt att en försvarare startar sin bilresa till en domstolsförhandling i så god tid att försvararen är på plats en viss tid innan förhandlingen ska börja. Normalt har också domstolen anledning att utgå från att försvararen har fog för sin bedömning av lämplig avresetid. Det slår Svea hovrätt fast i ett beslut där hovrätten avslår Justitiekanslerns (JK) överklagande av en advokats ersättning för tidsspillan för restid i ett brottmål.

Advokaten, som har sitt kontor i Stockholm, var försvarare i ett mål i Uppsala tingsrätt. Tingsrätten beviljade advokaten ersättning för tidsspillan i målet med ca 60 000 kronor.

JK överklagade tingsrättens beslut om ersättning för tidsspillan till hovrätten och yrkade att ersättningsbeloppet skulle minskas. Enligt JK bör tiden för en bilresa tur och retur de 7 milen mellan Stockholm och Uppsala inte överstiga två timmar. JK påpekar att advokaten i sin kostnadsräkning inte har förklarat varför varje tur-och-retur-resa till Uppsala har tagit tre och en halv timme.

Advokaten förklarade i hovrätten att det är 74,5 kilometer mellan hans kontor och Uppsala tingsrätt och att det ofta förekommer köer och stopp i trafiken när han kör till Uppsala, vilket oftast sker under rusningstid. Därför åker han alltid till Uppsala två timmar före utsatt tid. Enligt advokaten omfattar ersättningen för tidsspillan också parkering, in- och utpassering på häktet och samtal med klienten före huvudförhandling. Advokaten förklarade också att han skulle bli kraftigt försenad om han skulle lämna sitt kontor en timme före förhandling eller besök i häktet i Uppsala, och ansåg att det skulle vara oprofessionellt.

Svea hovrätt avslår JK:s överklagande. Hovrätten konstaterar att det är rimligt att beakta, när tidsspillan ska beräknas, att ett ombud påbörjar en resa med bil i så god tid att ombudet är på plats en viss tid innan domstolsförhandlingen eller häktesbesöket börjar. Hovrätten skriver också att det i normalfallet finns anledning för domstolen att utgå från att ombudets bedömning av lämplig avresetid har haft fog för sig.

Mot den bakgrunden finner hovrätten inte skäl att ändra tingsrättens beslut om ersättning för tidsspillan.

Svea hovrätt mål nr Ö 7420-22