Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissvar över betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Samfundet tillstyrker de flesta förslagen i betänkandet men vill på några punkter ytterligare förstärka skyddet för demokratin och domstolarnas oberoende.

En sådan punkt är frågan om domstolarnas oberoende. Här förordar Advokatsamfundet, till skillnad från kommittén, ett fristående domstolsråd.
Grundlagskommittén resonerar i sitt betänkande om ett sådant råd, men anser att det finns flera skäl att säga nej till idén, bland annat att ett helt självständigt organ skulle innebära ett tydligt avsteg från hur statsförvaltningen i övrigt är organiserad. Istället föreslår kommittén att en ny och mer självständig myndighet under regeringen, Domstolsstyrelsen, ska ersätta Domstolsverket.

En sådan myndighet räcker dock inte för att verkligen garantera oberoende domstolar, anser Advokatsamfundet. I remissvaret pekas på utvecklingen i Polen och Ungern, som tydligt visar att domstolar som i organisatorisk mening inte är oberoende från den verkställande makten snabbt kan förlora sitt oberoende och sin oavhängighet. Det är därför ”mycket angeläget att ett oberoende domstolsråd instiftas” skriver samfundet.

En annan punkt där Advokatsamfundet vill gå längre än kommittén är den föreslagna särskilda bestämmelse om domstolarnas oberoende som enligt betänkandet ska införas i regeringsformen. Advokatsamfundet vill här justera lydelsen av bestämmelsen, så att den bättre fångar de olika dimensionerna av opartiskhet och oberoende bättre fångas upp.

För att säkra en ordentlig debatt före eventuella grundlagsändringar anser Advokatsamfundet dessutom att den obligatoriska tidsfristen för anmälan om ett grundlagsärende i 8 kap. 14 § regeringsformen ska vara arton månader, om det val som föregått det andra beslutet om grundlagsändring är ett extraval. Kommitténs förslag är här tio månader.

Slutbetänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende är resultatet av arbetet i 2020 års grundlagskommitté, som leddes av justitierådet Anders Eka.

Läs mer om 2020 års grundlagskommitté och dess förslag i Advokaten.

Läs Advokatsamfundets remissvar.