De lämnade kriget i Ukraina

De drev egen advokatbyrå i ukrainska Cherson. Men de ryska bomberna tvingade dem på flykt. Nu vill Yuliia och Volodymyr Serhet ta svensk advokatexamen och arbeta som advokater i Sverige.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Det drabbar barnen

I betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70) lämnas förslag till lagändringar som direkt berör advokater, utan att Advokatsamfundet har fått representeras i utredningsarbetet. Om inte lagändringarna bereds bättre och närmare information inhämtas om hur advokaterna faktiskt arbetar när de företräder barn, riskerar vi att införa ytterligare lagändringar som inte går att tillämpa i praktiken. Det är inte till barnens bästa, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Fokus: Cyberhoten – advokatbyråer alltmer utsatta för intrång

Den digitala revolutionen planar inte ut. Tvärtom. Det senaste tillskotten är AI och chattbottar. Men det finns en baksida. De senaste åren har cyberhoten ökat betydligt. Mycket tyder på att advokater är särskilt intressanta för nätinkräktarna. Det handlar om avancerad och svårstoppad brottslighet. Men med medvetet arbete och kunniga vänner kan advokaterna skydda sig och minska skadorna av intrång.

Läs mer 

Taxa i förordnandemål: Reformen ska utvärderas

Den 1 juni trädde reglerna om den nya taxan i förordnandemål i kraft. Efter Advokatsamfundets hårda kritik planeras nu en utvärdering om hur systemet fungerar.

Läs mer

Praktisk juridik: Miljöprövning ur ett advokatperspektiv – vad kan göras bättre?

Miljöprövning och hantering av miljötillstånd har de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Det är lätt att stirra sig blind på hinder och utmaningar, till exempel långdragna tillståndsprövningar med osäkra utgångar, konstaterar advokat Tove Andersson, som anser att diskussionen bör handla om hur förutsägbarheten i tillämpningen av regelverket kan öka genom förtydliganden av detta. Hon anser även att utrymmet för att onödiga hinder och omotiverad tidsåtgång ska stoppa upp miljöprövningar kan göras mindre.

Läs mer

Gästkrönika: Advokatens svåra uppdrag

Journalisten Daniel Velasco, granskande reporter och dokumentärmakare på Ekoredaktionen, Sveriges Radio, och mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2023, skriver om advokaters svåra och viktiga uppdrag i LVU-mål.

Läs mer

 

Etik: AI ingen frizon från tystnadsplikten

AI-baserade språkmodeller som ChatGPT skapar möjligheter för advokaterna. Men de väcker också etiska frågor när ny teknik ska tolkas i förhållande till de klassiska advokatvärdena. Advokat Sten Bauer manar till försiktighet och kunskapsinhämtande för den som vill pröva den nya tekniken i arbetet.

Läs mer

Disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson: Avskaffa laglottsinstitutet – inför en fri testationsrätt

Laglottsinstitutet bör avskaffas till förmån för en helt fri testationsrätt. Varje män­niska bör fritt själv få bestämma hur den kvarlåtenskap han eller hon lämnar efter sig ska fördelas. Människor som inte har barn har ju en i princip fri testationsrätt. Varför ska då människor som har barn fråntas den rätten? frågar sig Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, som också är bekymrad över kriminalpolitiken.

Läs mer