27 procent av advokaterna och de biträdande juristerna har utsatts för kränkande särbehandling och 14 procent för sexuella trakasserier. Bland kvinnor är siffrorna högre: 39 respektive 27 procent. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Novus, som på Advokatsamfundets uppdrag genomfört en enkätundersökning bland advokater och biträdande jurister.

Undersökningen är en uppföljning av en tidigare, som genomfördes 2019. I jämförelse med denna är andelen som upplevt kränkande särbehandling identisk, även för fyra år sedan var siffran 27 procent. Andelen som upplevt sexuella trakasserier har däremot minskat med fyra procentenheter.

Samtidigt som problemen med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns kvar tyder undersökningens resultat på att arbetet för att förebygga detta har klingat av några år efter uppropen #Metoo och #medvilkenrätt. Andelen som anger att den finns en kommunicerad policy mot kränkande särbehandling och/eller sexuella trakasserier på advokatbyråerna har inte ökat.

Det är också betydligt färre som anger att de fått information om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på sin arbetsplats de senaste tolv månaderna jämfört med 2019. Även andelen som uppger att arbetsgivaren under de senaste tolv månaderna vidtagit några förebyggande åtgärder har minskat kraftigt.

I ett vägledande uttalande 2018 fastslog Advokatsamfundets styrelse att advokater "i sin verksamhet ska motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder".

Till rapporten.

Till det vägledande uttalandet.

Har du utsatts för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling? Genom Länsförsäkringar erbjuds advokater, biträdande jurister och andra anställda på advokatbyråer kostnadsfria stödsamtal.
Läs mer om stödsamtalen.