Förslagen om utökade möjligheter att använda tvångsmedel i preventivt syfte innebär betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet och stora risker. Det konstaterar Advokatsamfundet i sitt remissvar över slutbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60). Advokatsamfundet avstyrker därför förslagen i helhet. 

I remissvaret hänvisar Advokatsamfundet hänvisar till sitt tidigare remissyttrande den 31 januari 2023 (Ju2022/03121). Advokatsamfundet delar även de synpunkter och slutsatser som lämnas i det särskilda yttrandet av advokaten Sargon De Basso. Såväl Advokatsamfundet som advokat De Basso har fokuserat på frågor som proportionalitet, avvägningar mellan intresset av brottsbekämpning och integritet, hanteringen av överskottsinformation samt problemet med flera parallella lagstiftningsåtgärder. 

Advokatsamfundet konstaterar att det i och för sig delar den problembeskrivning som presenteras i utredningen, och att samhället idag har stora problem med gängkriminalitet. Det är därför viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna får ändamålsenliga verktyg för att motverka och beivra brottsligheten.

Samtidigt innebär de föreslagna lagändringarna var för sig, men framför allt sammantaget, betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet, skriver Advokatsamfundet. I remissvaret pekas också på att utvidgningen av möjligheterna till tvångsmedelsanvändning går i mycket snabb takt, vilket gör det svårare att nå välgrundade avvägningar av behov och nytta, liksom att utvärdera om förändringarna får önskvärd effekt.

Läs remissvaret.