Uppdraget som bodelningsförrättare innebär särskilda krav på advokaterna. Som en hjälp har Advokatsamfundet nu arbetat fram en ny vägledning för bodelningsförrättare.

Vägledningen bygger på praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd men även på lag, domstolspraxis, doktrin, tolkningar samt bedömningar som gjorts i olika frågor. Den är inte uttömmande och ger inte alltid exakta svar men kan förhoppningsvis bidra till bedömningar och slutsatser förenliga med god advokatsed. 

Läs och ladda ner Vägledning för handläggning av uppdrag som bodelningsförrättare.