Med anledning av situationen i Gaza och ett antal svenska advokaters uppmaningar om att Advokatsamfundet på olika sätt bör uttala sig rörande denna svåra och komplexa konflikt, gör Advokatsamfundets huvudstyrelse följande bedömning.

Advokatsamfundet har sedan tidigare ställt sig bakom den globala advokatorganisationen IBA:s och dess MR-instituts uttalande om den pågående konflikten (se IBAHRI:s uttalande den 2 november 2023).

Det är enligt Advokatsamfundet givetvis av största vikt att såväl den israeliska som den palestinska civilbefolkningen skyddas i största möjliga utsträckning och att internationell rätt efterlevs.

Det är dock inte Advokatsamfundets roll eller uppgift att uttala sig på sätt som efterfrågats, eftersom detta skulle kunna uppfattas som att Advokatsamfundet ställde sig på den ena eller den andra sidan i en så historiskt komplicerad konflikt som den mellan Israel och Palestina. Detta vore olyckligt, särskilt givet den samhälleliga polarisering som kriget i Gaza medfört i både Sverige och många andra länder.

Advokatsamfundet avser därför inte för närvarande att uttala sig ytterligare om situationen i Gaza.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund
Stockholm den 7 december 2023