Advokatsamfundets disciplinnämnd har genom beslut meddelat den 2 februari 2023 uteslutit en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas.

Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om beslutet.

Beslutet avser prövning av om en offentlig försvarare brustit i sina plikter som advokat bl.a. utifrån utformning av kostnadsräkningar, kontorsorganisation och omsorgs- och lojalitetsplikt gentemot klienter och domstolar. Disciplinnämndens prövning har omfattat flera ärenden, och nämnden har funnit att advokaten i samtliga ärenden i varierande grad har brutit mot god advokatsed.

Ifråga om ersättningsyrkanden har konstaterats att det förekommit klumpvisa yrkanden utan koppling till tidsperioder, schablonmässiga tidsangivelser för arvodesberäkning och tidsspillan samt felaktig tillämpning av taxor på ett sätt som sammantaget är ägnat att vara vilseledande vid en domstolsprövning av ersättningsyrkandenas skälighet.

Vidare har disciplinnämnden funnit att det förelegat brister i form av bl.a. dubbelbokningar, substitution i strid mot gällande regler och dröjsmål med att besvara skrivelser från såväl domstolar som Advokatsamfundet.

Sammanfattningsvis har advokaten bedömts inte leva upp till det särskilda ansvar som advokater har. I stället har verksamheten kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser rutinerna för ersättningskrav i rollen som offentlig försvarare, liksom omsorgsplikten och skyldigheterna som en advokat har gentemot klienter och domstolar. Omständigheterna har sammantaget befunnits vara synnerligen försvårande.

Den som önskar ta del av beslutet kan beställa detta via mejl receptionen@advokatsamfundet.se.

Läs mer