Efter en inspektion av häktet i Göteborg uttalar JO kritik mot häktet i Göteborg på flera punkter.

Inspektionen syftade främst till att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, besök och försändelser. Enligt JO Katarina Påhlsson beskrev de flesta intagna vid inspektionen att de får genomföra telefonsamtal och ta emot besök endast i samband med polisförhör.

JO:s intryck vid inspektionen var att häktet i praktiken ofta överlämnar ansvaret för att hålla kontakt med omvärlden till de intagna själva, exempelvis genom sina försvarare. Detta är enligt JO inte acceptabelt. Häktet har ett eget ansvar på området och måste fullgöra sina skyldigheter utifrån den reglering som gäller för verksamheten, konstaterar Katarina Påhlsson.

JO är också mycket kritisk till att häktet, när det gäller intagna med restriktioner, ibland skickar så kallad myndighetspost till åklagaren trots att häktet kunnat konstatera att uppgiften om avsändare är korrekt. JO beslutade utifrån inspektionen dessutom att inleda ett särskilt initiativärende kring häktets granskning av vykort till intagna.

Häktet får kritik även på andra punkter. JO pekar dessutom på att många av de intagna på häktet hade verkställbara fängelsestraff, och väntade på att överföras till anstalt eller så kallad villkorsutredning.

I sitt uttalande konstaterar JO att häktet under senare år ställts inför stora utmaningar, bland annat till följd av den nationella bristen på häktes- och anstaltsplatser samt covid-19-pandemin. Verksamheten har också påverkats negativt av hög personalomsättning, vilket gjort att nyanställda inte kunnat genomgå grundutbildningen.

JO, dnr 6818-2022