En tillsynskommitté ska på styrelsens uppdrag utreda hur Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över advokater kan göras än mer effektiv.

Tillsynskommittén ska lämna förslag på hur den proaktiva tillsynen ytterligare kan stärkas. Syftet är att långsiktig värna advokatväsendets oberoende och självreglering, samt bibehålla förtroendet för yrkestiteln advokat.

Uppdraget innehåller många olika frågor att ta ställning till, exempelvis hur man säkerställer att advokaters mottagningskontor lever upp till de allmänna advokatetiska reglerna för advokatkontor. Även frågor som rör advokaters principalansvar över biträdande jurister och vidareutbildning i advokatetik ska tas upp.

En fråga som tillsynskommittén särskilt ska titta närmare på är vilka krav som bör ställas vad gäller erfarenhet och kompetens för försvararuppdrag i stora och komplicerade brottmål.

Advokat Bo Ahlenius är utnämnd till ordförande för tillsynskommittén och advokat Bengt Ivarsson är dess vice ordförande. Kommittén består därutöver av advokaterna Emma Berglund Uväng, Klas Bjuremark, Peter Danowsky, Ghita Hadding Wiberg, Oskar Hillmann, Carla Pantzar, Andreas Victor och Sait Umdi som ledamöter.

Kommittén kommer löpande att informera styrelsen om arbetets gång och lämna förslag på åtgärder.

Advokatsamfundets styrelse fattade den 8 december 2022 beslut om att tillsätta tillsynskommittén.

Direktiv till Advokatsamfundets tillsynskommitté.