Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 457 anmälningar mot advokater. Det är 4 procent färre anmälningar än under 2021 och 16 procent färre anmälningar jämfört med år 2020. Mellan åren 2021 och 2022 ökade antalet advokater med 2,4 procent, och sedan 2020 har antalet advokater ökat med 5 procent.

Advokatsamfundets styrelse tog upp 47 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2022, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn.

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 457 anmälningar under 2022. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med närmare 25 procent, trots att antalet advokater ökade med 86 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 583 advokater år 2022.

Fortsatt satsning på advokatetiken – en tillsynskommitté är tillsatt

Advokatsamfundet fortsätter satsningen för att Sveriges advokater ska hålla en hög etisk nivå, bland annat genom disciplinnämndens tillsyn, information om advokatetik i varje nummer av tidskriften Advokaten och etikutbildningar. Nytt under året var att en tillsynskommitté har tillsatts, med uppdraget att göra en genomlysning av samfundets proaktiva tillsyn. Syftet är utreda hur den kan intensifieras och göras än mer effektiv.

– Den proaktiva tillsynen över advokater utgör redan i dag en viktig del av Advokatsamfundets tillsynsarbete. En förebyggande och framåtsiktande tillsyn är nödvändig för att upprätthålla en hög advokatetisk nivå inom advokatyrket. En välfungerande tillsyn bidrar även till ett ökat förtroende för advokatkåren. Det finns därför anledning att se över om den proaktiva tillsynen kan förstärkas ytterligare, säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Advokat Bo Ahlenius är utnämnd till ordförande för tillsynskommittén och advokat Bengt Ivarsson är vice ordförande. Kommittén består därutöver av advokater med olika verksamhetsområden från flera olika orter i Sverige.

Straffavgiften i disciplinärenden

Arbetet med en eventuell höjning av det högsta beloppet för straffavgiften i disciplinärenden, som initierades av Advokatsamfundet under 2021, har resulterat i att Justitiedepartementet har skickat Advokatsamfundets hemställan om höjda straffavgifter för advokater på remiss. Remisstiden går ut den 21 mars 2023.

Disciplinnämndens arbete

Totalt behandlades 622 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2022. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 137 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 188 ärenden under 2022. Av dem ledde 127 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 80 fall blev påföljden en erinran och 32 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 11 fall. Under 2022 uteslöts 4 advokater ur Advokatsamfundet.

Statistik disciplinärenden 2022

Disciplinnämnden, plenum 2022 2021
Uttalande 5 11
Erinran 80 86
Varning 32 44
Varning med straffavgift 11 15
Uteslutning 4 4*
Ingen åtgärd 33 33
Avslag/avvisas m.m. 23 22
Totalt 188 220

* varav en utesluten av Högsta domstolen

Ärenden 2022 2021
Antal disciplinärenden upptagna av styrelsen 47 59
Antal inkomna disciplinanmälningar 457 476

Allmänt om disciplinverksamheten

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och över biträdande jurister som är anställda hos advokater. Ett discipliningripande mot en advokat inleds i allmänhet genom en anmälan från en klient eller någon annan som är berörd av saken. Advokatsamfundets styrelse kan också hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden på eget initiativ.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta advokater som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp av en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Om prövningsavdelningen är enig om att påföljd inte är aktuell och enig om innehållet i beslutet, får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall ska ärendet hänskjutas till disciplinnämnden i plenum.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. I fall där en påföljd inte anses nödvändig kan en prövningsavdelning eller disciplinnämnden göra ett uttalande. Principiellt intressanta avgöranden av disciplinnämnden publiceras i tidskriften Advokaten och på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.