Uppgiften om att priset regleras i form av timtaxa räcker inte för att ett avtal om advokattjänster till en konsument ska uppfylla kraven på att ett avtal ska vara klart och enkelt formulerat. Det fastslog EU-domstolen i en dom den 12 januari.

Domen rör en tvist mellan en advokat och en privatperson i Litauen om betalningen för advokatens tjänster. Litauens högsta domstol vände sig till EU-domstolen och bad om ett förhandsbesked på två punkter: dels om det aktuella avtalet omfattades av EU:s regler om oskäliga villkor i konsumentavtal, och dels om innehållet i avtalet lever upp till kraven på att avtal ska vara klart och tydligt formulerade.

EU-domstolen kommer i sin dom fram till att avtalet om timtaxa omfattas av reglerna, och att det inte kan anses uppfylla kravet på att vara klart och begripligt formulerat. Kravet på klarhet och begriplighet ska enligt domstolen uppfattas i en bred bemärkelse och handlar ytterst om transparens, alltså att en konsument ska kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av avtalet, det vill säga det totala belopp som ska betalas för tjänsterna. Att enbart uppge att priset bestäms baserat på antalet arbetade timmar, utan ytterligare information, ger inte konsumenten någon sådan möjlighet.

Läs mer om avgörandet i ett pressmeddelande (engelska)

Domen som helhet (engelska)