Göta hovrätt har uppdaterat sina riktlinjer för deltagande vid förhandlingar genom videokonferens.

Huvudregeln är enligt lag fortfarande att den som har kallats till en huvudförhandling ska infinna sig i rättssalen. Men det finns ett betydande utrymme att besluta att deltagande i stället kan ske via videokonferens. Det gäller särskilt hovrätterna och inte minst Göta hovrätt, som har en domkrets med stora geografiska avstånd.

När förutsättningarna enligt hovrättens riktlinjer är uppfyllda, kan hovrätten i samband med att rätten frågar parterna om datum för huvudförhandling preliminärt erbjuda parter och andra aktörer att delta vid förhandlingen via videokonferens. Om någon part eller aktör på beredningsstadiet begär att få delta via videokonferens, bör riktlinjerna tjäna som utgångspunkt för hur beredningsorganisationen ställer sig till begäran. Men det är alltid de domare som ska avgöra målet som gör det slutliga ställningstagandet.

Utgångspunkten är att endast den som önskar medverka via videokonferens ska göra detta. Att låta någon som önskar infinna sig i rättssalen i stället delta via videokonferens kan komma i fråga bara i rena undantagsfall.

Som huvudregel ska den tilltalade och försvararen respektive målsäganden och målsägandebiträdet delta från samma lokal. Samma sak gäller för tolkar och den person som tolkningen ska ske åt. När professionella aktörer deltar via videokonferens ska de göra det från arbetsplatsen, från ett hemmakontor eller motsvarande.

Målsäganden och målsägandebiträdet får som utgångspunkt medverka vid förhandlingen via videokonferens utan hinder av brottslighetens allvar. Men undantag bör göras om förhör ska hållas med målsäganden, när målet gäller mycket allvarlig brottslighet och förhöret kan antas vara av central betydelse. Om bara målsägandebiträdet eller den särskilda företrädaren ska delta, men inte målsäganden själv, är utgångspunkten att biträdet eller företrädaren deltar via videokonferens.

Den tilltalade och försvararen får som utgångspunkt medverka vid förhandlingen via videokonferens. om målet inte avser skuldfrågan vid allvarlig brottslighet. Med allvarlig brottslighet avses

  • brott som har ett minimistraff om minst 2 års fängelse eller försök eller förberedelse m.m. till sådana brott
  • om tingsrätten vid andra brott än de som avses ovan har bestämt påföljden till minst 2 års fängelse.

Det innebär att den tilltalade och försvararen alltid får medverka via videokonferens om bara påföljden har överklagats.

Att målet förväntas hållas inom stängda dörrar är som utgångspunkt i sig inte något hinder för att låta en tilltalad eller en målsägande, som har försvarare respektive målsägandebiträde närvarande i samma lokal medverka via videokonferens. Det bör kunna förutsättas att den professionella aktören kan bistå med att se till att ingen obehörig person är närvarande i videokonferensrummet eller att någon filmar sekretesskyddat material. Men särskilda överväganden kan behöva göras om bevisning i form av barnpornografi eller filmer av liknande karaktär ska visas.

Parter och ombud i tvistemål får som utgångspunkt delta vid förhandlingen via videokonferens.

Göta hovrätts riktlinjer för medverkan i förhandlingar genom videokonferens