EU ska kunna fastställa en miniminivå för kriminalisering och påföljder för den som bryter mot av sanktioner beslutade av EU. Det föreslår EU-kommissionen, som alltså vill utvidga EU:s lagstiftningskompetens på det straffrättsliga området. Syftet är att unionens sanktioner mot Ryssland ska bli mer effektiva.

Advokatsamfundet har nu yttrat sig över kommissionens förslag. Samfundet välkomnar i och för sig en harmonisering av implementeringen av EU:s restriktiva åtgärder. Straffrättsliga sanktioner kan vara en del av en sådan harmonisering. Advokatsamfundets konstaterar dock att kommissionens förslag, i kombination med det komplexa och svårtolkade sanktionsregelverket, i vissa delar kolliderar med legalitetsprincipen.

Ett principiellt problem med förslaget är dessutom att advokater i realiteten åläggs att bryta mot tystnadsplikten, samt att advokaters möjlighet att tillhandahålla juridisk rådgivning i vissa avseenden kriminaliseras, skriver Advokatsamfundet. Kommissionen föreslår nämligen att advokater i vissa fall ska bli skyldiga att rapportera information som klienten lämnat i en rådgivningssituation till myndigheterna.

Sammantaget anser Advokatsamfundet att kommissionens förslag varken är förenligt med advokatetiken eller med rättegångsbalkens regler, liksom inte heller med motsvarande reglering i övriga EU-länder.

Läs remissvaret.